Regulamin e-sklepu BeArTon

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy BeArTon [zwany dalej „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem http://www.bearton.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej „Regulaminem”].
 2. Właścicielem Sklepu jest BeArTon Wydawnictwo Fonograficzne [Classical Record Company] z siedzibą w Warszawie, ul. Wiolinowa 7/37, 02-785 Warszawa, NIP 951-006-31-80, tel. +48 22 252-53-04, adres e-mail: biuro@bearton.pl, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży, zawieranej z Nabywcą [dalej zwanym „Klientem”].
 4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. BeArTon może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez BeArTon za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, albo godzące w dobre imię BeArTon.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie będzie mogła dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BeArTon.
 2. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Sklepu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bearton.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu, żądania usunięcia konta Klienta, wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie uwzględniają ceny dostawy.
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych, pozwalających na realizację zamówienia oraz weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, wskazanym w tym celu albo na stronie internetowej Sklepu, albo w e-mailu do Klienta;
 2. płatności elektroniczne (operator: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań) – obsługiwane są płatności kartami płatniczymi oraz przelewy bankowe;
 3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 1. Cena przesyłki jest podana w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest uprzednia zapłata za towar i przesyłkę (jeżeli dotyczy).

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep wysyła również towary do innych krajów. Warunkiem wysłania towaru jest wcześniejsza zapłata za towar i przesyłkę.
 2. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu wynosi od 1 do 3 dni. W Polsce czas dostarczenia przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi od 2 do 5 dni, dla przesyłek zagranicznych zależy od kraju przeznaczenia

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
 2. W chwili odbioru towaru Klient powinien sprawdzić stan zawartości przesyłki, a w razie jej jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktować się ze Sklepem. Reklamacje będą uwzględniane na podstawie protokołu spisanego w obecności spedytora.
 3. W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać reklamowany towar do Sklepu, wraz z opisem niezgodności.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sklep jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy poniesie Sklep.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość. Możliwość taka nie przysługuje użytkownikom będącym przedsiębiorcami.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn odstąpienia.
 3. Odstąpienie następuje poprzez dostarczenie do Sklepu stosownego oświadczenia, wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na końcu niniejszego Regulaminu.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć przedmiot Umowy do Sklepu na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, przy czym Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Zakupiony towar należy przesłać wraz z wszelkimi akcesoriami, dodatkami, dokumentami itp.
 5. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przedmiotu Umowy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W celu otrzymania zwrotu zapłaconej ceny Klient powinien podać nr rachunku bankowego, a w przeciwnym wypadku zwrot nastąpi na konto, z którego Klient zapłacił za towar.
 7. Zwrotowi podlega zapłacona cena, jak również koszt przesyłki od Sklepu do Klienta, przy czym, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy w inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, oferowany przez Sklep, to Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki od Klienta do Sklepu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, w wyniku korzystania z niej w sposób, wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie dotyczy ono zamówień, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne i programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Pozasądowe rozstrzyganie sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź jest uprawniony do zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej „ODR”), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi przez konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której jest możliwy elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 31 sierpnia 2016 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w czasie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).